Header Keynews

KeyNews nr. 2 - September '13

I dette nyhedsbrev: First to go greener - Green Key med i udbudsrunder - Nem kommunikation med gæster - Supplering af pointkriterier - Vækst med grøn og bæredygtig turisme - Grøn turisme: Reasons to go eller nice to have - Video: Spar på vandet og strømmen i hallerne - Vækstplan letter energiafgifter – energiaftale gør ikke - Økologisk bronzemærke til Sinatur

First to go greener

First hoteller i Danmark blev i løbet af sommeren godkendt med turismens internationale miljømærke Green Key. Styregruppen, som godkendte hotellerne, var enig om, at First på kort tid har iværksat mange gode miljøtiltag. Kæden har i en længere periode arbejdet målrettet med at blive tildelt Green Key. Miljøarbejdet er blevet behandlet på direktørmøder og særligt møde for miljøkontakter fra alle hoteller. Samtidig er der indhentet ekspertise og iværksat forbedringer inden for affaldsoptimering, vandbesparelse og energireducering. Personalet er ligeledes kommet godt i gang med miljøarbejdet. Læs mere...

Green Key med i udbudsrunder

Staten har offentliggjort nyt udbud på konference-, kursus- og mødefaciliteter, og Aarhus Kommune indgår en aftale for en række offentlige virksomheder på hotelovernatning i København, Aarhus og Odense. I begge indgår miljø og Green Key. I Statens udbud for konferencer indgår miljø og CSR flere steder, og der er ønsker om at konferencestedet lever op til en række af Green Keys kriterier.

Tilsvarende gælder for udbud af hotelovernatninger i København, Aarhus og Odense, som er udsendt af Aarhus Kommune. I kravspecifikationerne står, at tilbudsgiver skal leve op til obligatoriske kriterier i henhold til Den Grønne Nøgle (Green Key). Aftalen gælder for: Aarhus Kommune, Odense Kommune, Esbjerg Kommune, Randers Kommune, Region Nordjylland, SamAqua, Mariager Fjord Kommune, Haderslev Kommune samt Region Syddanmark på option.

Nem kommunikation med gæster

Green Key har udviklet en række QR-koder, som gør det nemt for medlemmerne at kommunikere miljøbudskaber til gæsterne. Hver QR-kode henviser til et særligt sted på hjemmesiden, som også har en kort url-adresse. Her kan gæsten få yderligere oplysninger og forklaringer. Fx kan en QR-kode henvise til, hvordan affaldet kan sorteres på værelset eller i mødelokalet. Teksten er både på dansk og engelsk Den første omgang af qr-koder handler primært om affaldssortering, og øvrige QR-koder kommer til efteråret.

Supplering af pointkriterier

Green Key er et internationalt miljømærke i omkring 40 lande. Fra international side er der vedtaget nogle pointkriterier (ikke obligatoriske kriterier), som også skal implementeres i de danske kriterier. Følgende kan fra 1. januar 2014 give point:

  • Udarbejdelse af en CSR-politik
  • Gæsteevalueringssystem for miljøindsats
  • Brug af postevand frem for kildevande
  • Cover og tjek af utætheder for swimmingpools
  • Brug af bio-nedbrydeligt service
  • Information om Blå Flag strande og havne
  • Minimering af papirforbrug

Se den endelige kriterietekst her...

Vækst med grøn og bæredygtig turisme

HORESTA giver med et idékatalog forslag til hvordan Danmark opnår vækst via grøn og bæredygtig turisme. På verdensplan er turismen i vækst, men Danmark taber markedsandele. Danmark skal tilbagevinde det tabte og få del i væksten.

I sommeren 2013 kom både regeringens Vækstteam og HORESTA´s Vækstråd med bud på, hvordan Danmark får vendt udviklingen. Da regeringen har fokus på grøn vækst, har HORESTA sendt idékataloget ”Vækst med grøn og bæredygtige turisme” til regeringen, som input til regeringens vækstplan for turisme.

Forslagene handler bl.a. om grønne destinationer, grøn markedsføring af Danmark, rammer for anprisning af miljøindsats i EU etc. Læs idekataloget...

Grøn turisme – Reasons to go eller nice to have

Under Tendenser i ”Resultater og retning 2012-2013” skriver VisitDenmark, at den øgede globalisering sætter fokus på klimaforandringer og bæredygtighed – også i turismen. I Danmark er miljøvenlighed et rejsemotiv for knap halvdelen af alle udenlandske ferieturister. På mødemarkedet er miljøvenlighed og bæredygtighed dog en konkurrenceparameter, fordi mange virksomheder i dag har en grøn profil og også forventer det af sine leverandører. Her står Danmark stærkt, og det skal vi jf. rapporten udnytte i markedsføringen af Danmark som mødedestination. Læs mere...

Ifølge ”Brandmåling 2013” fra VisitDenmarks forbinder turisterne Danmark med ”rent og frisk luft” på 1. pladsen og ”miljøvenlig destination” på 10. pladsen foran blandt andet ”kunst og kultur” og ”design og arkitektur”. www.visitdenmark.dk/da/tal-og-analyser  

Video: Spar på vandet og strømmen i hallerne

Energihjem, har produceret en video, der skal hjælpe hallerne med at få brugerne til at bruge mindre vand og strøm. De danske idrætshaller har gjort en stor indsats for at spare på energien bl.a. via Green Key. Men potentialet for yderligere besparelser er store.

Det næste skridt er at få hallernes brugere til at være energibevidste og spare på vandet og varmen, hvilket kan betyde markante besparelser. Det kan ske ved at afkorte sine brusebade og slukke lyset, når det ikke skal bruges. Se videoen...

Vækstplan letter energiafgift – energiaftalen gør ikke

Folketinget har den 27. juni vedtaget fire lovforslag i forbindelse med konkurrencepakken, som bl.a. sikrer en lettelse af energiafgifter mm. (L 219)

Der indføres en række lempelser og forenklinger i energiafgifterne særligt rettet mod erhvervene. Fra 2014 afskaffes virksomhedernes betaling af energispareafgift efter CO2-afgiftslovens regler. Afgiftssatsen på elektricitet forhøjes og vil i 2014 udgøre 83,3 øre/kWh.

Hvis elektriciteten anvendes til procesformål, godtgøres afgiften med undtagelse af 0,4 øre/kWh (EU's minimumssats). Dette betyder også, at betalingen af el-distributionsbidraget afskaffes.

Det modsvares af en forsyningssikkerhedsafgift fra ”Energiaftalen 2012”, som giver en stigning af afgiftssatser. Den ”nye afgift” pålægges alene energiforbrug til rumvarme m.v. – bl.a. på hoteller og forlystelser. Det er ikke hensigten, at afgiften skal belaste virksomhedernes procesforbrug. Rent praktisk indføres forsyningssikkerhedsafgiften ved en stigning i energiafgifterne på brændsler som naturgas, kul, affaldsvarme og mineralolie, men ikke elektricitet. Læs om energiafgifter…

Økologisk bronzemærke til Sinatur

Fødevarestyrelsen har tildelt det økologiske spisemærke i bronze til samtlige af Sinaturkædens seks hoteller, og er dermed den første hotelkæde med spisemærket. Det viser, at andelen af økologi i Sinaturs køkkener ligger på 30-60 %.

Hos Sinatur er certificeringen en del af et større billede. Kædens hoteller har længe været mærket med Green Key – også da det hed Den Grønne Nøgle - og har gennem en årrække satset på en gradvis omstilling til en mere bæredygtig drift. Det er sket ved at gennemføre en 29 % reduktion af CO2-udledningen over fire år og Hotel Skarrildhus ved Herning er et CO2-neutralt hotel, mens det om- og tilbyggede Hotel Storebælt i Nyborg er opført som klasse 1 lavenergi-byggeri.