AalborgGrønZoo2020.png

Aalborg Zoo med fokus på miljø og bæredygtighed

Aalborg Zoo har både fokus på naturbevaring, miljøcertificing, miljøledelse og har sat ambitøise målsætninger for at forbedre miljøet.

Aalborg Zoo arbejder med bæredygtighed med særlig fokus på naturbevaring, miljøledelse og certificering og har ambitiøse målsætninger.

Naturbevaring

Aalborg Zoos mission er naturbevaring. Ved at bidrage til bevaring af dyrearter og deres levesteder gennem avlssamarbejder, forskning og formidling. Implicit i dette ligger, at der tages størst mulig hensyn til det omgivende miljø, netop som et levested for den fauna vi ønsker at bevare. Aalborg Zoo arbejder med miljø på flere måder.

Miljøcertificeret

Aalborg Zoo blev miljøcertificeret i 1999, som den første zoologiske have i verden. Det har medført et øget fokus på miljø og en mangeårig indsats for at begrænse og nedbringe den negative miljømæssige påvirkning Aalborg Zoo, som virksomhed, har på omgivelserne.

Der er fokus på følgende områder:

 • Reduceret forbrug af naturlige ressourcer - her tænker vi specielt på vand, varme og energi.
   
 • Genanvendelse af ressourcer igennem affaldssortering.
   
 • Bevidst valg af materialer, som repræsenterer en miljøvenlig og bæredygtig udvikling f. eks. FSC-mærket træ.
   
 • Bevidst valg af foder, som er produceret og leveret på en miljøskånsom måde, f.eks. lokaltproduceret eller økologisk.
   
 • Aktiv deltagelse i naturbevaringsprojekter lokalt såvel som internationalt
   
 • Formidling for at øge bevidstheden blandt vores publikum omkring miljøet og sammenhængen med naturbevaringen.
   
 • Forskningssamarbejder, som kan bidrage til de ovenstående punkter.
   
 • Aalborg Zoo vil altid som et minimum overholde gældende lovgivning.

Miljøledelseshåndbog

Nærværende håndbog er miljøledelseshåndbogen gældende for Aalborg Zoo, Mølleparkvej 63, 9000 Aalborg.

I håndbogen er retningslinierne for Aalborg Zoos miljøaktiviteter, miljøledelsessystemet, beskrevet.

Miljøledelsessystemet er opbygget i henhold til DS/EN ISO 14.001 miljøledelsessystemer - kravbeskrivelse med råd om anvendelse.

Miljøledelse er den ledelsesform, hvor arbejdet med alle havens væsentlige miljøpåvirkninger bliver inddraget i den daglige ledelse og de daglige arbejdsrutiner i form af overvågning af miljøforhold og løbende miljøforbedrende aktiviteter.

Et miljøledelsessystem udstikker rammerne for, hvordan man styrer de aktiviteter, der kan resultere i miljømæssige belastninger. Systemet giver en systematisk kontrol af Aalborg Zoo's miljøforhold.

Miljøledelsessystemet skal sikre, at Aalborg Zoo virkeliggør miljøpolitikken, miljømålsætninger og miljømål for derigennem til stadighed at forbedre sig på miljøområdet.

Miljømålsætning

Aalborg Zoo vil, hvor det er teknisk og økonomisk forsvarligt:

 • Fokusere på miljøemner energi, vand og affaldssortering.
   
 • Minimere forbrug af el, varme og vand ved optimering af nuværende anlæg, anvendelse af vedvarende energi samt tidligere (gen)anvendelse af regn- og procesvand.
   
 • Anvendelse af energibesparende køretøjer og arbejdsredskaber i den interne arbejdsgang.
   
 • I videst mulig omfang forsøge at anvende produkter, der har mindst mulig miljøpåvirkning i arbejdsprocesser for derved at mindske omfanget af miljøbelastning.
   
 • Hvor muligt anvende træ og tilsvarende byggematerialer fra bæredygtig skovhugst. For "eksotiske" træsorters vedkommende bør det sikres, at de på tilsvarende måde er fremstillet efter de mest miljørigtige metoder, hvilket i begge tilfælde kan ske efter forudgående henvendelser til leverandører.
   
 • Generelt tilstræbe, at leverandører motiveres til at anvende miljørigtige indpakning og emballage af de varer Aalborg Zoo modtager, og i det hele taget begrænse indpakning og emballage til det mest nødvendige materiale.
   
 • Ved fremtidige ny- og tilbygninger tilsikre, at nærværende målsætning opfyldes, således at såvel rådgivere som entreprenører gøres bekendte med de krav, der opstår som følge af miljøpolitikken for Aalborg Zoo.

Download miljøredegørelse 2019 her