sommerlandsjaellanddunkpant2

Politisk aftale medfører øget affaldstilsyn i 2025 og 2027

En styrkelse af affaldstilsynet er en af tiltagene i en aftale, som politikerne er blevet enige om i forbindelse med visionen om en klimaneutral affaldssektor. Hensigten er gradvis at øge mængden af tilsyn og sikre en mere ensartet tilsyn fra kommunerne for at fremme lige konkurrencevilkår og sikre øget genanvendelse.

Øget tilsyn i 2025 og 2027

Fra 2025 skal hver 15. virksomhed udtrækkes til administrativt tilsyn, og hver 75. virksomhed udtrækkes til fysisk tilsyn. I 2027 skal hver tredje virksomhed udtrækkes til administrativt tilsyn, mens hver 15. virksomhed udtrækkes til fysisk tilsyn.

Det fremgår af aftaleteksten, at affaldstilsynet indledningsvist skal have en vejledende karakter.

Mere ensartet tilsyn

I dag er tilsynet med virksomhedernes affaldshåndtering dog varierende og i mange tilfælde begrænset. Uensartet affaldstilsyns- og klassificeringspraksis skaber ulige konkurrencevilkår mellem virksomhederne på tværs af kommunegrænser og medfører, at store mængder genanvendeligt affald sendes til forbrænding.

Fremme konkurrencevilkår

En styrket affaldstilsyn og strømlinet praksis har til formål at fremme lige konkurrencevilkår og sikre høj genanvendelse. Det er med Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi aftalt, at udvælgelsen til tilsynet skal være risikobaseret, så indsatsen målrettes de virksomheder, hvor der er størst risiko for, at reglerne ikke bliver overholdt, og hvor miljørisikoen ved regelbrud er størst.

Fristen for kommunernes husstandsnære og særskilte indsamling af tekstilaffald fastsættes til 1. juli 2023.

Læs mere om affaldstilsyn og affaldsbekendtgørelsen i HORESTAs guide: Nye regler for affaldssortering – Hvad betyder det for jer?