nature-hiking-web

Finanslovsaftale med grønne grene til turisme

Regeringen har med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet indgået aftale om finansloven for 2021 og økonomisk stimuli, som har en række grønne tiltag med betydning for turismen.

Udover at støtte til oplevelsesindustrien på 750 mio. kr. i sig selv er et mere bæredygtigt tiltag end stimulering af privat forbrug på materiale goder, er der nogle konkrete tiltag i finanslovsaftalen, som kan understøtte en grøn og bæredygtig turisme:

Mere økologi i de danske køkkener

Der afsættes 45 mio. kr. årligt i 2021-2024 til fremme af økologi. Herunder prioriteres 20 mio. kr. årligt 2021-2024 i regi af Fonden for Økologisk Landbrug, mens 25 mio. kr. afsættes som en ramme til styrket økologi, herunder omstilling af offentlige køkkener, styrket innovationsindsats på økologiområdet mv.

Pulje til grøn transport sikre el-færger og ladeinfrastruktur

Der afsættes en pulje, der skal understøtte initiativer, der bidrager til den grønne omstilling af transportsektoren f.eks. el-færger, udbredelse af ladeinfrastruktur, omstilling af den tunge transport mv. Den endelige udmøntning af puljen aftales mellem aftalepartierne primo 2021. Der afsættes i alt 150 mio. kr. i 2021, 50 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. årligt i 2023-2025. 

Cykelpulje til stat og kommuner kan fremme cykelturisme

Der afsættes i alt 180 mio. kr. i 2021 og 170 mio. kr. årligt i 2022-2023 til cyklisme og at understøtte adgang til et mere sammenhængende cykelstinet og derved bedre muligheder for at vælge cyklen.

Natur og biodiversitetpakke giver bedre grundlag for gode naturoplevelser fx i nye nationalparker

 Natur- og biodiversitetspakken skal fremme natur og biodiversitet i Danmark og bidrage til at bremse naturens tilbagegang. Der er afsat i alt 888 mio. kr. i perioden 2021-2024 til bl.a. udlæg af urørt skov, etablering af nye naturnationalparker og udarbejdelse af en strategi for forvaltning af truede arter. Aftalepartierne er enige om, at urørt skov og naturnationalparker skal prioriteres i udmøntningen af midlerne mellem aftalepartierne. Natur- og biodiversitetspakken giver biodiversiteten bedre vilkår i Danmark. Urørt skov skaber gunstige vilkår for forskellige arter og gavner biodiversiteten, mens der med etableringen af naturnationalparker vil skabes sammenhængende naturområder, hvor plante- og dyreliv kan udfolde sig på mere naturlige præmisser.

For de afsatte midler vil det fx være muligt at nå et samlet areal på knap 75.000 hektar urørt skov og etablering af skønsmæssigt 13 nye  naturnationalparker, så der samlet set vil være 15 naturnationalparker.